Interneta vietnes smartertechnology.lt lietošanas noteikumi

1. Definīcijas un paskaidrojumi

1.1. Vietne– interneta vietne, kuras adrese ir www.smartertechnology.lt un kuras lietošanas kārtību nosaka šie Noteikumi.
1.2. Saturs– vietnes noteikumi un cita informācija (teksta un vizuālā), kas ievietota Vietnē.
1.3. Lietotājs – persona (fiziska vai juridiska), kura jebkādā apmērā izmanto Vietni.
1.4. Lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) – šīs interneta vietne lietošanas noteikumi.
1.5. Administrators – UAB ACC Distribution atbildīgā persona vai uzņēmums, kas atbildīgs par interneta vietnes darbošanos un administrēšanu.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Interneta vietni un tās Saturu administrē UAB ACC Distribution atbildīgā persona vai uzņēmums, kas atbildīgs par interneta vietnes darbošanos un administrēšanu.
2.2. Interneta vietne, tās saturs un vietnes noteikumi ir UAB ACC Distribution autortiesības un tiek aizsargātas ar likumdošanu.
2.3. Ar šiem Interneta vietnes lietošanas Noteikumiem tiek noteikta Interneta vietnes lietošanas kārtība, vietnes Satura lietošanas tiesības, komentāru ievietošanas un citi Interneta vietnes lietošanas nosacījumi, kā arī Administratora un Lietotāja tiesības, pienākumi un atbildība. Lietošanas Noteikumi ir obligāti visiem Interneta vietnes Lietotājiem un Administratoram.
2.4. Interneta vietnes Lietotājs apstiprina savu vienošanos ar šiem lietošanas Noteikumiem un apņemas tos ievērot, nospiežot “Iepazinos un piekrītu ar interneta vietnes noteikumiem”. Personām, kuras nepiekrīt vismaz vienam no šiem lietošanas Noteikumu nosacījumiem, nav tiesības izmantot Interneta vietni.

3. Lietotāju tipi un sniegtie pakalpojumi

3.1. Lietotājs – tas ir lietotājs, kas nav reģistrējies un kurš nejauši un jebkādā apmērā izmanto Interneta vietnes Saturu. Pirms sākot izmantot Interneta vietni, lietotājam ir pienākums iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem, jo, jebkādā apmērā izmantojot Interneta vietnes Saturu, viņam ir pienākums ievērot šos noteikumus. Ja šiem noteikumiem nepiekrīt, lietotājam nav tiesību izmantot Interneta vietni. Lietotāji var bezmaksas izmantot visu Interneta vietnē esošo informāciju tikai personīgajām, ne komercijas vajadzībām un nepārkāpjot Interneta vietnes autortiesības, Interneta vietnes informācijas satura un izmantošanas tiesības tā, kā to nosaka Lietuvas Republikas normatīvie akti un šis līgums.
3.2. Visos gadījumos Interneta vietnes noteikumus un saturu ir aizliegts kopēt un izmantot, pamatojoties uz citiem portāliem, iekšējās informācijas sistēmām, tiecoties saņemt tiešo vai netiešo lietderību par šīs informācijas izplatīšanu vai tiesībām izplatīt to trešajām personām.

4. Lietotāja un administratora tiesības un pienākumi

4.1. Lietotājam ir tiesības:
1. Atbilstoši saskaņā ar vispārīgajiem nosacījumiem, kas aprakstīti 3.1. punktā, ievērot Interneta vietnes lietošanas Noteikumu nosacījumus, izmantojot vietnes Saturu.

4.2. Lietotājs apņemas:
2. Izmantot Interneta vietni, tikai stingri ievērojot visus Noteikumu nosacījumus;
3. Neizmantot no Interneta vietnes vai tās Administratora saņemto informāciju nelikumīgu darbību izpildei;
4. Nepieslēgties pie Interneta vietnes jebkādā automatizētā veidā un neņemt informāciju no Interneta vietnes, darot to automatizētā veidā.
5. Neuzkrāt no Interneta vietnes saņemto informāciju, nesistematizēt informāciju nekādās datu bāzēs, tiecoties informāciju nodot vai publiski izplatīt trešajām personām;
6. Interneta vietni izmantot tikai tādā veidā, kurš nevar radīt apdraudējumu Interneta vietnes atbilstošai darbspējai, drošībai, nedalāmībai vai ierobežot citu personu iespējas izmantot Interneta vietni.
7. Pie interneta vietnes Satura sniegt tikai tādus komentārus, kas saistīti ar interneta vietnes Saturu. Par sniegto komentāru pilnībā vai individuāli ir atbildīgs Lietotājs. Lietotājs apņemas neievietot komentārus, kuros:
1. tiek sniegti acīmredzami nepatiesi apgalvojumi un/vai informācija;
2. tiek pazemināts fizisko un juridisko personu gods un/vai cieņa;.
3. ir reklāma.
8. Piekrīt saņemt UAB ACC Distribution jaunumu vēstules, ja lietotājs ir atzīmējis atzīmi pie Jaunumu vēstuļu pasūtīšanas un ir ievadījis savu e-pasta adresi.

4.3. Administrators apņemas:
1. Administrēt Interneta vietni, un ņemot vērā šo Noteikumu nosacījumus, sniegt apzinīgiem Lietotājiem iespēju izmantot Interneta vietni un tās pakalpojumus.
2. Ļoti pūlēties, lai tiktu nodrošināta nepārtraukta un atbilstoša Interneta vietnes darbošanās, kā arī operatīvi izlabot visus Interneta vietnes traucējumus.
3. Saņemtos datus par Lietotāju glabāt drošā veidā un neizmantot tos nelikumīgu darbību izpildei, kā arī nesniegt iespējas trešajām personām šos datus izmantot, ja nu vienīgi tas tiek pieprasīts Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4. Tīšām neatklāt nepatiesu informāciju Interneta vietnē, tiecoties radīt zaudējumus Interneta vietnes Lietotājiem.
5. Tīšām nekaitēt Lietotājiem, piesārņojot Interneta vietnē esošo informāciju ar vīrusiem vai citiem līdzekļiem, kuri var kaut kādā veidā ietekmēt Lietotāju datoru un to programmatūras darbu.

4.4. Administratoram ir tiesības:
1. Mainīt Interneta vietnes sniegtās informācijas saturu un formu.
2. Mainīt šos Interneta vietnes lietošanas Noteikumus.
3. Pēc vajadzības, nodot savas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar šajos Noteikumos noteikto mērķu izpildi un kas izriet no Noteikumu un Interneta vietnes administrēšanas, trešajām personām bez Lietotāja piekrišanas.
4. Bez papildus brīdinājuma izdzēst Lietotāju sniegtos komentārus, ja tajos tiek pazemināts fizisko un juridisko personu gods un/vai cieņa, tiek sniegti acīmredzami nepatiesi apgalvojumi un/vai informācija, ir reklāma, komentāri nav saistīti ar Interneta vietnes Saturu vai citiem gadījumiem, ja tā nolemj Administrators;
5. Bez papildus brīdinājuma Lietotājiem ierobežot iespēju izmantot vai pilnībā neļaut izmantot Interneta vietni, ja tiek konstatēti lietošanas Noteikumu pārkāpumi.

5. Citas pušu atbildības

5.1. Administrators ir atbildīgs par savu saistību atbilstošu izpildi, kas noteiktas šajos Noteikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos.
5.2. Administrators garantē, ka visi tā sniegtie pakalpojumi ir likumīgi un atbilst Lietuvas Republikā spēkā esošajiem normatīvo aktu nosacījumiem.
5.3. Interneta vietnē var būt ievietotas norādes uz citām interneta vietnēm vai informācija no citām interneta vietnēm, kuras pieder un kuras neadministrē Administrators. Tādas norādes un informācija tiek publicēta tikai Lietotāja ērtībai. Administrators nekontrolē šīs interneta vietnes un to saturu, un norobežojas no jebkādas atbildības par šīm interneta vietnēm un informāciju, tai skaitā, bet neierobežojoties ar interneta vietņu drošību, tajā pasludinātās informācijas saturu un formu.
5.4. Administrators tikai sniedz tehnisku iespēju Lietotājiem blakus interneta vietnes Saturam sniegt komentārus, kas saistīti ar interneta vietnes Saturu. Par sniegtajiem komentāriem pilnībā un individuāli ir atbildīgs Lietotājs.
5.5. Administrators nav atbildīgs par nekādiem Interneta vietnes darbošanās traucējumiem, kurus tīšām neietekmēja Administrators. Nekādus Lietotāja un/vai trešo personu Interneta vietnes pagaidu traucējumu dēļ radītos zaudējumus Administrators neatlīdzinās.
5.6. Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par savu saistību atbilstošu izpildi, kuras noteiktas šajos Noteikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos.
5.7. Lietotājs apņemas atlīdzināt visus Administratora un/vai trešās personas zaudējumus, kuri radušies un/vai iespējams radīsies Lietotāja rīcības un/vai nerīkošanās dēļ, pārkāpjot šos noteikumus.
5.8. Ja Lietotājs pārkāpj Noteikumu 4.2. punktu, Administratoram ir tiesības vērsties Tiesā ar lūgumu noteikt un atlīdzināt zaudējumus atkarībā no zaudējumu veida un apmēra.

6. Citi nosacījumi

6.1. Ja Lietotājs ar Administratoru ir sastādījis citus līgumus, kuros analoģiskas attiecības tiek reglamentētas citādāk, tad to līgumu nosacījumi tiks uzskatīti par sekundāriem, ņemot vērā Noteikumus, izņemot gadījumus, kad pie konkrētiem Noteikumu nosacījumiem tiek sniegta pretēja informācija.
6.2. Interneta vietnes darbība tiek veikta saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu. Jebkādi strīdi, kas radušies Administratora rīcības dēļ vai ir saistīti ar to, tiks risināti sarunu ceļā, un ja nesaskaņas netiek atrisinātas saticīgā ceļā, strīdi risināmi LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. Līguma Tiesu piederība tiek noteikta, vadoties pēc Administratora biroja atrašanās vietas.