Veebilehe smartertechnology.lt kasutamise eeskiri

1. Lühendid ja selgitused

1.1. Veebileht – veebileht, mis asub aadressil www.smartertechnology.lt ja mille kasutamist sätestab see Eeskiri.
1.2. Sisu– veebilehe eeskiri ja muu informatsioon (tekstiline ja pildiline), mis asub Veebilehel.
1.3. Kasutaja – (füüsiline või juriidiline) isik, kes kasutab Veebilehte ükskõik mis ulatuses.
1.4. Kasutamise eeskiri(edaspidi Eeskiri) – selle veebilehe kasutamise eeskiri.
1.5. Haldur – UAB ACC Distribution volitatud isik või ettevõte, kes vastutab veebilehe toimimise ja haldamise eest.

2. Üldsätted

2.1. Veebilehte ja selle Sisu haldab UAB ACC Distribution volitatud isik või ettevõte, kes vastutab veebilehe toimimise ja haldamise eest.
2.2. Veebileht, selle sisu ja veebilehe eeskiri on UAB ACC Distribution autoriõigus ja on seadustega kaitstud.
2.3. See veebilehe kasutamise eeskiri sätestab veebilehe kasutamise korra, veebilehe sisu kasutamise õigused, kommentaaride postitamise ja muud veebilehe kasutamise tingimused, samuti halduri ja kasutaja õigused, kohustused ja vastutuse. Kasutamise eeskiri on kohustuslik kõigile veebilehe kasutajatele ja haldurile.
2.4. Veebilehe kasutaja kinnitab, et ta nõustub selle eeskirjaga ja kohustub seda järgima, vajutades „Tutvusin ja nõustun veebilehe kasutamise eeskirjaga“. Isikud, kes ei nõustu vähemalt ühe eeskirja tingimusega, ei oma õigust kasutada veebilehte.

3. Kasutajate tüübid ja osutatavad teenused

3.1. Kasutaja on registreerumata, juhuslikult ja ükskõik mis ulatuses veebilehe sisu kasutav isik. Enne veebilehe kasutamist peab kasutaja tutvuma käesoleva veebilehe kasutamise eeskirjaga, kuna ta peab veebilehe sisu kasutamisel neid eeskirju järgima. Kui selle eeskirjaga ei nõustuta, ei ole kasutajal õigust veebilehte kasutada. Kasutajad võivad tasuta kasutada kogu veebilehel olevat teavet vaid isiklikel, mittekommertseesmärkidel ja rikkumata veebilehe loojate autoriõigusi ning veebilehel oleva teabe omandi- ja kasutamisõigusi nii, nagu seda sätestavad Leedu Vabariigi õigusaktid ja see leping.
3.2. Kõigil juhtudel on keelatud veebilehe eeskirja ja sisu kopeerida ja kasutada teiste portaalide, siseinfosüsteemide alusel otsese ja kaudse kasu saamise selle teabe levitamise või õiguse kasutada kolmandatel isikutel eesmärgil.

4. Kasutaja ja halduri õigused ja kohustused

4.1. Kasutajal on õigus:
1. Vastavalt üldtingimustele, mis on sätestatud punktis 3.1, järgides veebilehe kasutuseeskirja, kasutada veebilehe sisu.

4.2. Kasutaja kohustub:
2. Kasutama veebilehte vaid rangelt järgides kõiki eeskirja tingimusi;
3. Mittekasutama veebilehelt või selle haldurilt saadud teavet ebaseaduslikuks tegevuseks;
4. Mitte logima sisse veebilehele ükskõik mis automatiseeritud viisil ja mitte saama teavet veebilehelt ja veebilehe kaudu, kasutades automatiseeritud viisi.
5. Mitte koguma veebilehelt/ veebilehe kaudu saadud teavet, mitte süstematiseerima seda mingitesse andmebaasidesse selleks, et teavet müüa või avalikult levitada kolmandatele isikutele;
6. Veebilehte kasutama vaid sel viisil, mis ei saa kujutada ohtu Veebilehe nõuetekohasele toimimisele, ohutusele, ühtsusele või piirata teiste isikute võimalusi kasutada veebilehte.
7. Veebilehe sisu juurde jätma vaid selliseid kommentaare, mis on seotud veebilehe sisuga. Esitatud kommentaari eest on täielikult ja isiklikult vastutav kasutaja. Kasutaja kohustub mitte sisestama kommentaare, milles:
1.  Esitatakse teadvalt valeväiteid ja/või -infot;
2. Sisaldub füüsiliste ja juriidiliste isikute au ja / või väärikuse alandamine;
3. On reklaami.
8. Nõustub saama UAB ACC Distribution uudiskirju, kui kasutaja on märkinud linnukese uudiskirja tellimusse ja on sisestanud oma e-posti aadressi.

4.3. Haldur kohustub:
1.  Haldama veebilehte ja võttes arvesse eeskirja sätteid, võimaldama ausatel kasutajatel kasutada veebilehte ja selle teenuseid.
2. Tegema kõik endast oleneva, et tagada veebilehe katkematu ja nõuetekohane toimimine ning viivitamatult kõrvaldama kõik tõrked veebilehel.
3. Hoidma saadud andmeid kasutaja kohta turvaliselt ja mitte kasutama neid ebaseaduslikeks toiminguteks, samuti mitte looma tingimusi kolmandatele isikutele nende kasutamiseks, kui seda ei nõua Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud kord;
4. Tahtlikult mitte levitama veebilehel valeandmeid, et mitte kahjustada veebilehe kasutajaid.
5. Tahtlikult mitte kahjustama kasutajaid, saastades veebilehel olevat teavet viiruste või muude vahenditega, mis võivad mingil viisil mõjutada kasutajate arvutite ja nende tarkvara tööd.

4.4. Halduril on õigus:
1.  Muuta veebilehel oleva teabe sisu ja vormi.
2. Muuta selle veebilehe kasutamise eeskirja.
3. Vajadusel anda kasutaja nõusolekuta edasi oma õigused ja kohustused, mis on seotud selles eeskirjas nimetatud eesmärkide täitmisega, mis tekivad eeskirjast ja veebilehe haldamisel kolmandate isikute poolt.
4. Eraldiseisva hoiatuseta kustutada kasutajate esitatud kommentaarid, kui need alandavad juriidiliste või füüsiliste isikute au ja / või väärikust, sisaldavad teadaolevaid valeandmeid ja / või -teavet, sisaldavad reklaami, kui kommentaarid ei ole seotud veebilehe sisuga või muudel juhtudel, kui administraator otsustab nii;
5. Lisahoiatuseta piirata kasutajate võimalusi kasutada või keelata täielikult veebilehe kasutamine, kui on tuvastatud eeskirja rikkumisi.

5. Muud poolte vastutused

5.1. Haldur vastutab oma kohustuste, mis on sätestatud selles eeskirjas ja kehtivates õigusaktides, nõuetekohase täitmise eest.
5.2 Haldur tagab, et kõik tema osutatavad teenused on seaduslikud ja vastavad Leedu Vabariigis kehtivate õigusaktide sätetele.
5.3 Veebilehel võib avaldada viiteid teistele veebilehtedele või teavet teistelt veebilehtedelt, mida omab ja haldab muu isik. Sellised viited ja teave avaldatakse vaid kasutaja mugavuse tagamiseks. Haldur ei kontrolli neid veebilehti ja nende sisu, distantseerub kogu vastutusest nende veebilehtede ja teabe eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebilehtede turvalisusest, neis avaldatud teabe sisust ja vormist.
5.4. Haldur vaid loob tehnilise võimaluse kirjutada veebilehe sisu juurde kommentaare, mis on seotud veebilehe sisuga. Esitatud kommentaari eest on täielikult ja isiklikult vastutav kasutaja.
5.5. Haldur ei vastuta mingite veebilehe tegevuse häirete eest, mida haldur teadlikult ei mõjutanud. Mingeid kasutajate ja/ või kolmandate isikute veebilehe ajutise häire tõttu tekkinud kahjusid haldur ei hüvita.
5.6. Kasutaja vastutab täies ulatuses oma kohustuste, mis on sätestatud selles eeskirjas ja kehtivates õigusaktides, nõuetekohase täitmise eest.
5.7. Kasutaja kohustub hüvitama kõik halduri ja/ või kolmandate isikute kahjud, mis tekivad ja/ või võivad tekkida seoses kasutaja tegevusega ja/ või tegevusetusega, rikkudes neid eeskirju.
5.8. Kui kasutaja rikub eeskirja punkti 4.2, on halduril õigus pöörduda kohtusse eesmärgiga tuvastada ja hüvitada kahju olenevalt selle iseloomust ja ulatusest.

6. Muud tingimused

6.1 Kui kasutaja on halduriga sõlminud muid lepinguid, milles analoogseid suhteid reguleeritakse teisiti, siis nende lepingute sätteid loetakse teiseseks eeskirja suhtes, välja arvatud siis, kui teatud eeskirja sätete juures on öeldud vastupidiselt.
6.2. Veebilehe tegevust reguleerivad Leedu Vabariigi seadused. Halduri tegevusest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamisel Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras. Lepinguline kohtualluvus määratakse halduri registreeritud asukoha järgi.