Privaatsusteatis

UAB „ACC Distribution“ privaatsusteatis


1. Üldsätted

See dokument (edasi – Privaatsusteatis) sätestab peamisi UAB „ACC Distribution”, (andmeid kogutakse Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris, juriidilise isiku registrikood: 135150085, asukoha aadress – Raudondvario pl. 131B, LT-47191 Kaunas, e-posti aadress: info@accdistribution.lt) (edaspidi – Ettevõte või meie) Kliendi (mõiste on esitatud all pool) Isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid.

Privaatsusteatis on ette nähtud Kliendi Isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku kasutamise eest.

Töödeldes Isikuandmeid, juhindub Ettevõte Määrusest, Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest, Leedu Vabariigi elektroonilise side seadusest ja teistest otseselt kohaldatavatest õigusaktidest, mis sätestavad Isikuandmete kaitset, ja samuti pädevate asutuste korraldustest ja soovitustest.

2. Privaatsusteatises kasutatavad mõisted

Isikuandmed – igasugune teave, mis on seotud füüsilise isiku ehk andmesubjektiga, kelle isikusamasus on teada või mida saab otseselt või kaudselt tuvastada, kasutades vastavaid andmeid.

Klient – edaspidi tekstist nimetatud ka mõistega „Teie“ – iga isik, kes tellib, ostab või kasutab meie teenuseid või kes on avaldanud kavatsust kasutada või mingil muul viisil kasutab Ettevõtte teenuseid, kavatseb osta või ostab Ettevõtte kaupu ja on muul viisil seotud Ettevõtte pakutavate teenuste või kaupadega.

Töötlemine – igasugune Isikuandmetega seotud operatsioon (sealhulgas ka kogumine, salvestamine, säilitamine,  muutmine, ligipääsu võimaldamine, päringute esitamine, edastamine jne).

Sisselogimise andmed – internetiprotokolli (IP) aadress ja internetiteenuse pakkuja, mida kasutatakse seadme ühendamiseks internetiga, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi sätted, brauseri pistikprogrammi tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem ja platvorm, sisselogimise koht, fonti kodeering, universaalne aadress (inglise keeles Uniform Resource Locator (URL)), tooted, mida olete vaadanud.

Üldmäärus – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprillil 2016 määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks Direktiiv 95/46/EÜ (Isikuandmete kaitse üldmäärus).

3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Ettevõte juhindub oma tegevuses alljärgnevalt loetletud Isikuandmete töötlemise põhimõtted:

 • Isikuandmeid kogutakse piiritletud ja seaduslikel eesmärkidel.
 • Isikuandmeid töödeldakse täpselt ja ausalt.
 • Isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, st ainult neil juhtudel, kui:

– Isikuandmete subjekt annab nõusoleku, nt reklaamteabe saamiseks;

– sõlmitakse või täidetakse lepingut, kui üks osapooltest on Isikuandmete subjekt;

– Ettevõte on kohustatud töötlema Isikuandmeid seaduste järgi;

– Isikuandmeid tuleb töödelda Ettevõtte või kolmanda isiku, kellele edastatakse isikuandmeid, õigustatud huvi tõttu ja kui andmesubjekti huvid ei ole ülesed.

 • Isikuandmeid uuendatakse pidevalt.
 • Isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui seda nõuavad andmete töötlemise eesmärgid.
 • Isikuandmeid töötlevad vaid need töötajad, kellele on selline õigus antud.
 • Kogu teave töödeldavate Isikuandmete kohta on konfidentsiaalne.

4. Kogutava teabe iseloom

Sõltuvalt pakutavate kaupade / teenuste laadist võib Ettevõte koguda järgmisi Kliendi andmeid:

 • Peamine Kliendi info: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, aadress, isikudokumendi koopia (kui on esitatud) ning andmed, telefoninumber, e-posti aadress;
 • teave Kliendi ostetavate teenuste/ kaupade kohta: teave valitud / osutatavate teenuste ja nende kasutamise kestuse kohta, kaupade / teenuste kvaliteedi hindamisega seotud teave, teave kaupade tagastamise, garantiiteenuse jms kohta, andmed Kliendi maksejõuetusriski hindamise kohta;
 • teavet kaupade/ teenuste eest tasumise kohta: Andmed kliendile esitatud arvete kohta, andmed klientide või teiste isikute maksete kohta, teave võlgade haldamise kohta (sh andmete edastamine kolmandatele isikutele);
 • teave kliendi otseturunduseks antud nõusoleku kohta:
 • teave Kliendi antud nõusoleku / mittenõustumise kohta reklaami (uudised, programmipakkumised, kampaaniad jne) saamiseks, arvamusküsitlustes osalemiseks, andmete kasutamiseks, Kliendi andmete edastamiseks kolmandatele isikutele, samuti nõusolek maksejõuetusriski hindamiseks;
 • side- ja klienditeenindusteave: andmed ettevõtte Veebilehe ja iseteenindusveebi sirvimise kohta (kogutakse küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil); telefonikõnede salvestused Ettevõtte esindajatele helistamisel, kirjavahetus Ettevõttega (iseteeninduse, e-posti, kohandatud rakenduste jms kaudu). Lisateavet küpsiste kasutamise kohta leiate Privaatsusteatise punktist 13.
 • muud andmed: teave auhindade võitjate kohta, teave küsitluses osalejate, uudiskirja tellijate kohta.

5. Andmetöötluse eesmärgid

Ettevõte kasutab kogutud andmeid, et pakkuda Teile oma teenuseid / kaupu, samuti pakkuda abi, saata teateid, pakkumisi ja teavet kampaaniate kohta, kaitsta oma ja kolmandate isikute õigusi ning huve, tagada Isikuandmete turvalisus, juhinduda kehtivatest õigusaktidest.

Andmete töötlemise eesmärgid:

 • lepingu sõlmimine ja täitmine (kaupade / teenuste osutamiseks), nende kvaliteedi tagamine ning klienditeenindus ja teabe esitamine. Kui Klient ei esita Isikuandmeid, ei ole võimalik lepingut sõlmida ja selles sätestatud kohustusi täita;
 • otseturundus ja üldine teave uute toodete ja teenuste kohta (kui te pole sellistest teadetest loobunud);
 • raamatupidamine;
 • juriidiliste kohustuste täitmine, näiteks võlgade haldamine ja sissenõudmine;
 • Ettevõtte veebilehe haldamine ja täiustamine, turvalisuse kindlustamine, tagamine, et sisu oleks Teie seadmes esitatud kõige tõhusamal viisil;
 • õigusaktides sätestatud juriidiliste kohustuste täitmine;
 • muud eesmärgid, mille puhul on Ettevõttel õigus Teie Isikuandmeid töödelda ja kui Te väljendate oma nõusolekut, kui andmeid tuleb töödelda Ettevõtte seaduslikes huvides või kui andmete töötlemine on Ettevõttele kohustuslik vastavalt õigusaktidele. Me võime töödelda Isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui oleme saanud selleks andmesubjekti nõusoleku või meil on õigus töödelda andmeid seadusliku huvi alusel.

6. Andmete kogumise viisid

Teavet Teie kohta kogume järgmistel viisidel:

 • Kui esitate ise Ettevõttele teavet (nt täites Ettevõtte taotlusi, lepinguid ja / või muid dokumente (sh meie partnerite kaudu), meie veebilehel elektrooniliselt, päringute, posti, e-posti, telefoni, otsevideovestluste, muude kommunikatsioonimeetmete kaudu);
 • Kui saame teavet Teie kohta kolmandatelt osapooltelt, kellega me koostööd teeme (nt partnerid, riigiasutused jne).

7. Andmete töötlemise kestvus

Ettevõte töötleb Isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas Privaatsusteatises sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja rakendamiseks, võttes arvesse Klientidele pakutavate kaupade / teenuste ja nendega sõlmitud lepingute olemust, välja arvatud juhul, kui Isikuandmete ja nendega seotud dokumentide säilitamise tähtaeg on kehtestatud või lubatud kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja see on vajalik (nt kohustuslikud dokumentide säilitustähtajad, hagi aegumistähtaeg jne).

8. Andmete edastamine

Privaatsusteates sätestatud eesmärkide saavutamiseks võib Ettevõte edastada Teie andmed järgmistele adressaatidele:

 • Andmete volitatud töötlejale, kes osutab teenuseid ja töötleb Teie andmeid Ettevõtte nimel, huvides ja tellimusel (nt IT teenuse pakkujad, audiitorid, konsultandid jne). Andmete volitatud töötlejad töötlevad Teie isikuandmeid ainult vastavalt selgelt väljatoodud juhistele, kohustudes tagama Ettevõttelt saadud Isikuandmete kaitse, konfidentsiaalsuse ja turvanõuetele vastavad organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, mis on täpsemalt läbiarutatud Ettevõtte ja allhankijate vahel sõlmitud lepingutes.
 • Subjektidele, kes tegelevad võlgade ja võlgnike andmebaasi haldamisega. Andmeid esitatakse vaid seaduses lubatud ulatuses ja tingimustel.
 • Subjektidele, kellel on õigus saada teavet vastavalt õigusaktidele (nt kohtud, riigi- ja omavalitsuse asutused jne) vaid  selles mahus, nagu see on vajalik kehtivate õigusaktide.
 • ACME grupi ettevõtetele, kellele kuulub Ettevõte, kui see on vajalik teenuste nõuetekohase osutamise tagamiseks.
 • Teistele kolmandatele isikutele muul seaduslikul alusel või Teie nõusolekul, mis peab olema saadud igal konkreetsel juhul.

Andmete volitatud töötlejad, kellele Ettevõte edastab Teie isikuandmed, võivad asuda ka väljaspool Leedu Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Sellistele andmete volitatud töötlejatele edastatakse andmeid ainult siis, kui see on õigusaktide alusel lubatud ja ainult siis, kui on kohaldatud nõuetekohaseid kaitsemeetmeid ja viise Teie privaatsuse tagamiseks.

9. Millised on Kliendi õigused?

 • Kliendil on järgmised õigused: võtta meiega ühendust ja arutada läbi Isikuandmete töötlemisega Ettevõtte poolt tekkida võivad küsimused;
 • saada Ettevõttelt kinnitus, kas temaga seotud Isikuandmeid töödeldakse, kui selliseid Isikuandmeid töödeldakse, on tal õigus tutvuda töödeldavate Isikuandmetega ja nendega seotud teabega;
 • saada tema enda poolt esitatud Isikuandmeid, mida töödeldakse tema nõusoleku või lepingu täitmise alusel, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormis, ja, kui on võimalus, paluda selliste andmete edastamist teisele teenusepakkujale;
 • nõuda oma Isikuandmete parandamist, kui andmed on ebatäpsed, või täiendada puudulikke andmeid;
 • nõuda enda, kui Ettevõtte Kliendi Isikuandmete kustutamist, mida töödeldakse Kliendi nõusolekul, kui Klient vastava nõusoleku tagasi võtab. Seda õigust ei kohaldata, kui Kliendi Isikuandmeid, mille kustutamist taotletakse, töödeldakse ka muul õiguslikul alusel, näiteks töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või kohustuste, mis on sätestatud kohaldatavate õigusaktide alusel, täitmiseks;
 • nõuda piirata oma Isikuandmete, nt perioodiks, kuni Ettevõte analüüsib, kas Kliendil on õigust paluda ja kas praktiliselt on võimalik, et tema Isikuandmed kustutatakse;
 • mitte nõustuma Kliendi Isikuandmete töötlemisega Ettevõtte või kolmandate isikute huvides, kui Isikuandmete töötlemise alus on õigustatud huvi, samuti ka siis, kui Isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, sealhulgas sel eesmärgil läbiviidavaks profileerimiseks;
 • mitte nõustuma, et tema suhtes kohaldatakse täielikult automatiseeritult vastu võetud otsust, sealhulgas profileerimist, kui sellisel otsuse vastuvõtmisel on õiguslikud tagajärjed või sarnane oluline mõju Kliendile. Seda õigust ei kohaldata sel juhul, kui selline otsuste vastuvõtmine on vajalik Kliendiga lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, on kehtivate õigusaktide kohaselt lubatud või kui Klient on selleks andnud selgesõnaliselt nõusoleku;
 • tühistada oma nõusolek töödelda Isikuandmeid.

Klient teostab oma õigusi esitades konkreetse taotluse käesolevas Privaatsusteates märgitud kontaktandmetel. Teavet, mis on seotud õiguste kasutamisega, saab Klient tasuta. Ettevõte esitab hiljemalt 1 kuu jooksul pärast taotluse saamist Kliendile teavet toimingute kohta, mis on võetud tarvitusele pärast Kliendi taotluse tema õiguste teostamiseks saamist või märgib tegevusetuse põhjused.

Palutud esitada teabe esitamise perioodi võib vajadusel pikendada veel 2 kuuks, võttes arvesse taotluste keerulisust ja arvu. Kui Klient esitab taotluse elektrooniliste vahendite kaudu, esitatakse teave temale võimalusel samuti elektrooniliste vahendite kaudu.

Kliendi poolt laekunud taotluse töötlemisest õiguste teostamise kohta võidakse keelduda või nõuda selle eest asjakohast tasu, kui taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane, samuti ka muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

Kui Klient leiab, et tema Isikuandmeid töödeldakse tema õigusi ja õigustatud huve rikkudes vastavalt kehtivatele õigusaktidele, on Kliendil õigus esitada Isikuandmete töötlemise kohta kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

10. Privaatsusteatise uuendamine

Vajadusel saab Privaatsusteatist värskendada, st Ettevõttel on õigus Privaatsusteatise tingimusi mõistlikel põhjustel muuta ja pärast Privaatsusteatise uuendamist avaldatakse teave Ettevõtte hallatavatel veebilehtedel, näidates ära Privaatsusteatise versiooni numbri ja kinnitamise kuupäeva.

11. Kontaktandmed

Kui Teil on küsimusi, taotlusi või märkusi Ettevõtte Privaatsusteatise, Isikuandmete töötlemise või andmesubjekti õiguste teostamise kohta, palume võtta ühendust e-posti teel info@accdistribution.lt.

Ettevõtte andmekaitseametniku kontaktandmed;

e-post: duomenuapsauga@acme.lt.

Aadress: Raudondvario pl. 131B, LT-47191, Kaunas.

12. Muu teave

Ettevõtte veebilehtedel ja toodete juures võib olla linke kolmandate osapoolte veebilehtedele (nt kasutades www.smartertechnology.lt võidakse Klient suunata edasi www.smartertechnology.lv,  www.smartertechnology.ee, www.lenovo.com). Kui kasutate kolmanda osapoole rakendusi, teenuseid või veebilehti, isegi kui neile pääseb ligi Ettevõtte veebilehtede ja toodete kaudu, ei kehti see Privaatsusteatis selliste kolmandate osapoolte andmete töötlemisele, rakendustele, teenustele või veebilehtedele. Kolmandate osapoolte ja nende teenuste andmete töötlemise ja kogumise suhtes kehtivad nende kolmandate isikute privaatsuspoliitika- ja teenuste osutamise tingimused, millega soovitame tutvuda:
https://www.lenovo.com/lt/lt/privacy/

13. Teave küpsiste kohta

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad väikest kogust teavet, mis saadetakse brauserisse serverist ja säilitatakse Teie arvutis, mobiiltelefonis või mõnes teises seadmes, kui külastate veebilehte. Iga kord, kui külastate sama veebilehte, saadavad küpsised taas teavet sellele veebilehele. Kasutame küpsiseid sisu ja kuulutuste isikupärastamiseks, juurdepääsu tagamiseks kaitstud aladele, sotsiaalmeedia funktsioonide ja liikluse analüüsimise eesmärgil. Teavet veebilehe kasutamise kohta vaatleme sotsiaalmeedia, reklaami- ja analüüsipartneritega, kes võivad selle lisada muule Teie pakutavale või teenuste kasutamisel kogutavale teabele. Küpsiste abil töödeldakse Teie IP-aadressi, sirvimisteavet, nagu näiteks külastatud veebilehe piirkonnad, veebilehel veedetud aeg jne. Mõned küpsised paigutavad meie veebilehtedele kasutatavad kolmandad osapooled.
Õigusaktides sätestatud korras võime küpsiseid Teie seadmesse salvestada ainult siis, kui need on selle veebilehe toimimiseks vajalikud. Kõigi muude küpsiste tüüpide puhul peame saama Teie nõusoleku.

Nimetus Otstarve Kehtivusaeg
_ga Google Analytics küpsis, mida kasutatakse kasutajate eristamiseks. 2 aastat
_gid Google Analytics küpsis, mida kasutatakse kasutajate eristamiseks. 1 päev
_gat_gtag_UA_207697377_1 Google Analytics identifitseerimiskood veebilehe külastajate jälgimiseks. Kuni sessiooni lõpuni
_fbp Facebook Pixel reklaamiküpsised. 3 kuud
wpl_user_preference Nõustumise küpsiste kasutamise poliitikaga valik. 3 kuud