Paziņojums par konfidencialitāti

SIA „ACC Distribution“ privātuma paziņojums

1. Vispārīgie noteikumi

Šis dokuments (turpmāk tekstā – Privātuma paziņojums) nosaka galvenos SIA “ACC Distribution”, (dati tiek uzkrāti LR juridisko personu reģistrā, juridiskās personas kods – 135150085, biroja atrašanās adrese – Raudondvario pl. 131B, LT-47191 Kauņa, e-pasta adrese – info@accdistribution.lt) (turpmāk tekstā – Sabiedrība vai mēs) izpildāmos Klienta (jēdziens paskaidrots zemāk) Personas datu ievākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus.

Privātuma paziņojums paredzēts, lai aizsargātu un aizstāvētu Klienta Personas datus no nelikumīgas izmantošanas.

Apstrādājot Personas datus, Sabiedrība ievēro Regulu, Lietuvas Republikas personas datu juridiskās aizsardzības likumu, Lietuvas Republikas elektroniskās saziņas likumu un citus tieši piemērojamos normatīvos aktus, kuri reglamentē Personas datus aizsardzību, kā arī kompetento institūciju norādījumus un rekomendācijas.

2. Privātuma paziņojums jēdzieni

Personas dati – jebkāda informācija, kas saistīta ar fizisko personu – datu subjektu, kura identitāte kļuva zināma vai var būt tieši vai netieši noteikta, izmantojot atbilstošus datus.

Klients – turpmāk tekstā var saukt arī ar jēdzienu Jūs – jebkura persona, kura pasūtījusi, pērk vai izmanto mūsu pakalpojumus, vai kura izteikusi nodomu izmantot vai jebkādā veidā izmanto Sabiedrības pakalpojumus, plāno pirkt vai pērk Sabiedrības preces un vai jebkādā veidā ir saistīta ar precēm vai pakalpojumiem, kurus sniedz Sabiedrība.

Apstrāde – tā ir jebkāda ar Personas datiem izpildāma operācija (ieskaitot ievākšanu, ierakstīšanu, saglabāšanu, izmainīšanu, piekļuves sniegšanu, pieprasījumu iesniegšanu, nodošanu un tml.).

Pieslēgšanās dati – interneta protokola (IP) adrese un interneta pakalpojumu sniedzējs, kas tiek izmantots pieslēdzot iekārtu pie interneta, pārlūkprogrammas tips un versija, laika zonas iestatījumi, pārlūkprogrammas spraudņa tips un versija, operētājsistēma un platforma, pieslēgšanās vieta, šrifta kodēšana, visa universālā adrese (angliski Uniform Resource Locator (URL)), Jūsu aplūkotie produkti.

Regula – 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 „Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EB (Vispārīgā datu aizsardzības regula)“.

3. Personas datu apstrādes principi

Sabiedrība savā uzņēmējdarbībā vadās saskaņā ar šādiem galvenajiem Personas datu apstrādes principiem:

 • Personas dati tiek ievākti noteiktiem un likumīgiem nolūkiem.
 • Personas dati tiek apstrādāti precīzi un apzinīgi.
 • Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, tas ir, tikai tajos gadījumos, kad:

Personas datu subjekts sniedz piekrišanu, piemēram, par reklāmas informācijas saņemšanu;

– tiek noslēgts vai tiek izpildīts līgums, kad viena no pusēm ir Personas datu subjekts;

– Sabiedrībai ir pienākums apstrādāt Personas datus saskaņā ar likumdošanu;

Personas datus nepieciešams apstrādāt Sabiedrības vai trešās personas likumīgo interešu dēļ, kam tiek izsniegti personas dati, un ja datu subjekta intereses nav svarīgākas.

 • Personas dati tiek regulāri atjaunoti.
 • Personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk, kā to pieprasa noteiktie datu apstrādāšanas mērķi.
 • Personas datus kārto tikai tiek darbinieki, kuriem ir piešķirtas tādas tiesības.
 • Visa informācija par kārtojamajiem Personas datiem ir konfidenciāla.

4. Ievācamās informācijas veids

Atkarībā no sniegto pakalpojumu/preču veida, Sabiedrība var ievākt šādus Klienta datus:

 • galvenā Klienta informācija: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, personas dokumenta kopija (ja tiek iesniegta) un dati, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • informācija par Klienta iegādātajām precēm/pakalpojumiem: informācija par izvēlētajiem/sniegtajiem pakalpojumiem un to lietošanas ilgumu, ar preču pakalpojumu kvalitātes vērtēšanu saistītā informācija, informācija par preču atgriešanu, garantijas apkalpošanu un tml., dati par Klienta maksātnespējas riska novērtēšanu;
 • informācija par norēķiniem par precēm/pakalpojumiem: Klientam izsniegto rēķinu dati, dati par Klientu vai citu personu iemaksām, informācija par parāda pārvaldi (ieskaitot datu nodošanu trešajām personām);
 • informācija par Klienta vienošanos tiešā marketinga dēļ: informācija par Klienta iesniegto piekrišanu/nepiekrišanu par reklāmas (jaunumi, programmas piedāvājumi, akcijas un tml.) informācijas saņemšanu, piedalīšanos aptauju pētījumos, datu izmantošanas, Klienta datu izsniegšana trešajām personām, kā arī – par piekrišanu maksātnespējas riska novērtēšanas dēļ;
 • komunikācijas un Klientu apkalpošanas informācija: dati par pārlūkošanu Sabiedrības vietnēs un pašapkalpošanās mājas lapās (tiek ievākti, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas); tālruņa sarunu ieraksti, zvanot Sabiedrības pārstāvjiem, sarakstīšanās ar Sabiedrību informācija (izmantojot pašapkalpošanās kontus, e-pastu, piemērotās programmas un tml.). Plašāk par sīkdatņu lietošanu lasīt Privātuma paziņojuma 13. punktu.
 • citi dati: balvu uzvarētāju informācija, informācija par aptaujas dalībniekiem, jaunumu vēstuļu abonētāji.

5. Datu kārtošanas mērķi

Ievācamos datus Sabiedrība izmanto, lai varētu Jums piedāvāt savus pakalpojumus/preces, kā arī sniegt palīdzību, sūtīt paziņojumus, piedāvājumus un informāciju par akcijām, aizsargāt savas un trešo pušu tiesības un intereses, nodrošināt Personas datu drošību, vadoties saskaņā ar noteiktajiem normatīvajiem aktiem.

Informācijas apstrādes mērķi:

 • līguma noslēgšanai un izpildei (preču/pakalpojumu sniegšanai), preču kvalitātes nodrošināšanai un Klientu apkalpošanai un informācijas sniegšanai. Ja Klients neiesniegs Personas datus, viņam nebūs iespējas noslēgt līgumu un izpildīt tajā paredzētās saistības;
 • tiešajam marketingam un vispārējai informēšanai par jauniem produktiem un pakalpojumiem (ja neesat atteicies no tādiem paziņojumiem);
 • grāmatvedības uzskaitei;
 • tiešo saistību izpildei, piemēram, par parāda pārvaldei un piedziņai;
 • Sabiedrības mājas vietnes administrēšanai un pilnveidošanai, lai varētu to saglabāt drošu un nodrošināt, ka tās saturs Jūsu ierīcē tiktu pasniegts visefektīgākajā veidā;
 • normatīvajos aktos paredzēto juridisko pienākumu izpildei;
 • citiem nolūkiem, ar kādiem Sabiedrībai ir tiesības apstrādāt Jūsu Personas datus, kad Jūs sniedzat savu piekrišanu, ja datus nepieciešams kārtot Sabiedrības likumīgo interešu dēļ vai kad apstrādāt datus Sabiedrībai uzliek pienākumu atbilstoši normatīvie akti. Mēs varam apstrādāt Personas datus arī citu nolūku dēļ, ja par to esam saņēmuši datu subjekta piekrišanu vai mums ir tiesības datus apstrādāt, pamatojoties uz likumīgajām interesēm.

6. Datu ievākšanas veidi

Informācija par Jums tiek ievākta šādos veidos:

 • Kad informāciju Sabiedrībai iesniedzat paši (piemēram, pildot Sabiedrības iesniegumus, līgumus un/vai citus dokumentus (tai skaitā arī caur mūsu partneriem), mūsu mājas lapas vietnē elektroniskā veidā, iesniedzot pieprasījumus, pa e-pastu, tālruni, video tērzēšanas laikā, izmantojot citus sakaru līdzekļus);
 • Informāciju par Jums mēs saņēmām no trešajām personām, ar kurām sadarbojamies (piemēram, partneri, valsts institūcijas un tml.).

7. Datu apstrādes ilgums

Sabiedrība Personas datus apstrādā tikai tik ilgi, cik nepieciešams šajā Privātuma paziņojumā norādīto mērķu sasniegšanai un realizēšanai, ņemot vērā Klientiem sniegto pakalpojumu/preču un ar to noslēgto līgumu veidu, izņemot gadījumus, kad ilgāks Personas datu un saistīto dokumentu glabāšanas termiņš ir noteikts vai tiek atļauts, vadoties pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ja tāds termiņš ir nepieciešams (piemēram, obligātie dokumentu glabāšanas termiņi, prasības noilguma termiņš un tml.).

8. Datu aprite

Lai varētu sasniegt privātuma paziņojumā noteiktos mērķus, Sabiedrība Jūsu datus var nodot šādiem datu saņēmējiem:

 • Datu pārziņiem, kuri sniedz pakalpojumus un apstrādā Jūsu datus Sabiedrība vārdā, interesēs un pēc pasūtījuma (piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji, auditori, konsultanti un tml.). Datu pārziņi apstrādā Jūsu Personas datus tikai saskaņā ar skaidri sniegtajiem norādījumiem, apņemoties nodrošināt atbilstošu no Sabiedrības saņemto apstrādāt Personas datu aizsardzību, konfidencialitāti un drošības prasības atbilstošiem organizatoriskiem un tehniskiem līdzekļiem, kā tas konkrētāk apspriests līgumos, kas tiek noslēgti starp Sabiedrību un apakšuzņēmējiem datu apstrādes dēļ.
 • Subjektiem, kas nodarbojas ar parādu un parādnieku datu bāzes administrēšanu. Dati tiek sniegti tikai normatīvajos aktos noteiktajos apmēros un nosacījumos.
 • Subjektiem, kam ir tiesības saņemt informāciju, vadoties pēc normatīvo aktu prasībām (piemēram, tiesas, valsts un pašvaldību institūcijas un tml.), tikai tādos apmēros, cik tas nepieciešams tiecoties atbilstoši izpildīt spēkā esošos normatīvos aktus.
 • ACME Grupas, kurai pieder Sabiedrība, uzņēmumiem, kad tas ir nepieciešams atbilstošu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.
 • Citām trešajām personām saskaņā ar citu likumīgo pamatojumu vai ja ir saņemta Jūsu piekrišana, kas var būt saņemta konkrēta gadījuma dēļ.

Datu pārziņi, kuriem Sabiedrība nodod Jūsu personas datus, var būt dibināti ārpus Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas robežām. Tādiem pārziņiem dati tiek nodoti tikai tādā gadījumā, kad tas ir atļauts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un tikai piemērojot atbilstošus vai piemērotus drošības līdzekļus un veidus, lai varētu nodrošināt Jūsu privātuma aizsardzību.

9. Kādas Klientam ir tiesības?

 • Klientam ir šādas tiesības: sazināties ar mums un apspriest radušos jautājumus par Sabiedrības izpildāmo Personas datu apstrādi;
 • saņemt no Sabiedrības apstiprinājumu, vai ar viņu saistītie Personas dati tiek apstrādāti, savukārt ja tādi Personas dati tiek apstrādāti, ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem Personas datiem un ar tiem saistīto informāciju;
 • saņemt savus paša iesniegtos Personas datus, kas tiek apstrādāti saskaņā ar tā piekrišanu vai pamatojoties uz līguma izpildi, rakstveidā vai vispārīgi izmantojot elektronisko formu un, ja iespējams, lūgt nodot tādus datus citam pakalpojumu sniedzējam;
 • pieprasīt izlabot savus Personas datus, ja dati ir neprecīzi, vai papildināt neprecīzus datus;
 • pieprasīt izdzēst savus kā Sabiedrības Klienta Personas datus, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu, ja Klients atceļ atbilstošu piekrišanu. Šīs tiesības netiek piemērotas, ja Klienta Personas dati, kurus tiek prasīts izdzēst, tiek apstrādāti saskaņā ar tādu citu juridisko pamatojumu apstrādi, kas ir obligāta līguma izpildei vai pienākuma izpildei, vadoties pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • pieprasīt ierobežot savu Personas datu apstrādi, piemēram, uz laika posmu, kura laikā Sabiedrība izanalizēs, vai Klientam ir tiesības lūgt un vai praktiski ir iespējams, ka viņa Personas dati būtu izdzēsti;
 • nepiekrist, ka tiktu apstrādāti Klienta Personas dati, tiecoties nodrošināt likumīgās Sabiedrības vai trešo personu intereses, ja Personas datu apstrādes pamatojums ir likumīgi pamatots, kā arī tanī gadījumā, ja Personas dati tiek apstrādāti tiešā marketinga nolūkiem, tai skaitā arī izpildāmās profilēšanas nolūkiem;
 • nepiekrist, ka viņam tiktu piemērots pilnībā automatizētā veidā pieņemts lēmums, tai skaitā arī profilēšana, ja tāda lēmuma pieņemšanai ir juridiskas sekas vai līdzīga būtiska ietekme Klientam. Šī tiesības netiek piemērotas tanī gadījumā, kad tāda lēmuma pieņemšana ir obligāta līguma ar Klientu noslēgšanas vai mērķu izpildes dēļ, ir pieļauta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai Klients tam ir devis skaidru piekrišanu;
 • atcelt savu vienošanos apstrādāt Personas datus.

Klients savas tiesības realizē, iesniedzot konkrētu iesniegumu uz šajā Privātuma paziņojumā norādītajiem kontaktiem. Klientiem informācija, kas saistīta ar to tiesību izpildi, tiek sniegta bezmaksas. Sabiedrība ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, izsniedz Klientam informāciju par veiktajām darbībām, saņemot Klienta iesniegumu par viņa tiesību izpildi vai norāda nepildīšanas iemeslus.

Ja ir nepieciešams, laika posmu prasītās informācijas iesniegšanai iespējams pagarināt vēl uz 2 mēnešiem, ņemot vērā iesnieguma sarežģītību un skaitu. Kad Klients iesniegumu iesniedz, izmantojot elektroniskās formas līdzekļus, informācija viņam tāpat tiek izsniegta, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

Klienta saņemto tiesību izpildīšanas iesnieguma izskatīšanu iespējams atteikt vai par to var paņemt atbilstošu maksu, ja ir skaidri redzams, ka iesniegums ir nepamatots vai ar neprecīzu informācijas daudzumu, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

Ja Klients uzskata, ka viņa Personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot viņa tiesības un likumīgās intereses saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību par Personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

10. Privātuma paziņojuma atjaunošana

Ja ir nepieciešams, Privātuma paziņojumu iespējams atjaunot, tas ir, Sabiedrībai ir tiesības mainīt Privātuma paziņojuma nosacījumus, ja ir pamatoti iemesli, savukārt atjaunojot Privātuma paziņojumu, informācija tiks pasludināta Sabiedrības administrētajās interneta mājas vietnēs, norādot Privātuma paziņojuma versijas numuru un apstiprinājuma datumu.

11. Kontaktinformācija

Laipni lūdzam vērties, ja Jums ir jautājumi, lūgumi vai piezīmes par Sabiedrības Privātuma paziņojumu, kas tiek izpildīts Personas datu apstrādes vai datu subjektu  tiesību dēļ, sūtot pieprasījumu uz e-pastu info@accdistribution.lt.

Sabiedrības datu aizsardzības ierēdņa kontakti:

e-pasts: duomenuapsauga@acme.lt.

Adrese: Raudondvario pl. 131B, LT-47191, Kauņa.

12. Cita informācija

Sabiedrības interneta vietnēs un produktos var būt norādes uz trešo personu interneta vietnēm (piemēram, izmantojot www.smartertechnology.lt, Klients iespējams tiks novirzīts uz www.smartertechnology.lv,  www.smartertechnology.ee, www.lenovo.com. Kad Jūs izmantojat trešo personu aplikācijas, pakalpojumus vai tīmekļa vietnes, pat ja tie ir sasniedzami, izmantojot Sabiedrības interneta vietni un produktus, šis Privātuma paziņojums netiek piemērots tādai trešo personu izpildāmo datu kārtošanai, aplikācijām, pakalpojumiem vai tīmekļa vietnēm. Datu apstrādei un ievākšanai, kuru veic trešās personas, un tiem pakalpojumiem tiek piemēroti to trešo personu privātuma politikas un pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, ar kuriem rekomendējam iepazīties arī Jums:
https://www.lenovo.com/lt/lt/privacy/

13. Informācija par sīkdatnēm

Sīkdatnes – tie ir nelieli teksta faili, kuros ir neliels informācijas daudzums, kas tiek sūtīts pārlūkprogrammā no servera un tiek saglabāts Jūsu datorā, mobilajā tālrunī vai citā iekārtā, kad apmeklējat interneta mājas lapu. Katru reizi, kad Jūs apmeklējat to pašu interneta mājas lapu, sīkdatnes atkārtoti sūta informāciju uz šo mājas lapu. Izmantojam sīkdatnes, lai mēs varētu personalizēt mājas lapas saturu un sludinājumus, sniegt piekļuvi pie tādām tiesībām, kas tiek aizsargātas, sociālo mēdiju funkcijām un analizēt informācijas plūsmu. Interneta vietnēs izmantoto informāciju apkopojam ar sociālajiem medijiem, reklamēšanas un analīzes partneriem, kuri to var pievienot pie citas Jūsu sniegtās vai pakalpojumu izpildes laikā iegūtās informācijas. Ar sīkdatņu palīdzību tiek kārtota Jūsu IP adrese, tāda pārlūkošanas informācija kā apmeklēto mājas lapu sadaļas, mājas lapā pavadītais laiks un tml. Vienu otru sīkdatni mūsu mājas lapās pārlūkošanas laikā ievieto trešo personu iestādes.
Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā sīkdatnes varam saglabāt Jūsu ierīcē tikai tajā gadījumā, ja tās ir obligātas, lai darbotos šī mājas lapa. Par visām citu tipu sīkdatnēm mums ir jāsaņem Jūsu piekrišana.

Nosaukums Mērķis Termiņš
_ga Google Analytics sīkdatne, kas tiek izmantota, lai atšķirtu lietotājus. 2 gadi
_gid Google Analytics sīkdatne, kas tiek izmantota, lai atšķirtu lietotājus. 1 diena
_gat_gtag_UA_207697377_1 Google Analytics identifikācijas kods mājas lapas vietnes apmeklētāju novērošanai. Līdz sesijas beigām
_fbp Facebook Pixel reklāmas sīkdatne. 3 mēneši
wpl_user_preference Piekrišanas sīkdatņu politikai izvēle. 3 mēneši