Interneto svetainės smartertechnology.lt naudojimo taisyklės

1. Apibrėžimai ir paaiškinimai
1.1. Svetainė – internetinė svetainė adresu www.smartertechnology.lt, kurios naudojimosi tvarką nustato šios Taisyklės.
1.2. Turinys – svetainės taisyklės ir kita informacija ( tekstinė ir vaizdinė), patalpinta Svetainėje.
1.3. Vartotojas – asmuo (fizinis ar juridinis) bet kokia apimtimi besinaudojantis Svetaine.
1.4. Naudojimosi taisyklės (toliau Taisyklės) – šios internetinės svetainės naudojimosi taisyklės.
1.5. Administratorius – UAB ACC Distribution įpareigotas asmuo arba įmonė, atsakinga už svetainės veikimą ir administravimą.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Svetainę ir jos Turinį administruoja UAB ACC Distribution įpareigotas asmuo arba įmonė, atsakinga už svetainės veikimą ir administravimą.
2.2. Svetainė, jos turinys ir svetainės taisyklės yra autorinė UAB ACC Distribution nuosavybė ir yra saugoma įstatymų.
2.3. Šiomis naudojimosi Svetaine Taisyklėmis yra nustatyta Svetainės naudojimo tvarka, svetainės Turinio naudojimosi teisės, komentarų talpinimo ir kitos Svetainės naudojimosi sąlygos bei Administratoriaus ir Vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybės. Naudojimosi Taisyklės yra privalomos visiems Svetainės Vartotojams ir Administratoriui.
2.4. Svetainės Vartotojas patvirtina savo sutikimą su šiomis naudojimosi Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis paspausdamas “Susipažinau ir sutinku su svetainės taisyklėmis”. Asmenys, nesutinkantys su bent viena iš šių naudojimosi Taisyklių sąlygų, neturi teisės naudotis Svetaine.

3. Vartotojų tipai ir teikiamos paslaugos
3.1. Vartotojas – tai neprisiregistravęs, atsitiktinai ir bet kokia apimtimi besinaudojantis Svetainės Turiniu naudotojas. Prieš pradėdamas naudotis Svetaine, vartotojas privalo susipažinti su šiomis Svetainės naudojimosi taisyklėmis, nes, bet kokia apimtimi besinaudodamas Svetainės Turiniu, privalo šių taisyklių laikytis. Jei su šiomis taisyklėmis nesutinka, vartotojas neturi teisės naudotis Svetaine. Vartotojai gali nemokamai naudotis visa Svetainėje esančia informacija tik asmeniniais nekomerciniais tikslais ir nepažeisdami autorinių Svetainės kūrėjų, Svetainės informacijos nuosavybės ir naudojimo teisių taip, kaip tai nurodo Lietuvos Respublikos teisės aktai ir ši sutartis.
3.2. Visais atvejais Svetainės taisykles ar turinį yra draudžiama kopijuoti ir naudoti kitų portalų, vidinių informacinių sistemų pagrindu siekiant gauti tiesioginės ir netiesioginės naudos už šios informacijos platinimą ar teisę naudoti trečioms šalims.

4. Vartotojo ir administratoriaus teisės ir pareigos
4.1. Vartotojas turi teisę:
1. Atitinkamai pagal bendras sąlygas aprašytas 3.1 punkte, laikydamasis Svetainės naudojimosi Taisyklių sąlygų, naudotis svetainės Turiniu.

4.2. Vartotojas įsipareigoja:
2. Naudotis Svetaine tik griežtai laikydamasis visų Taisyklių sąlygų;
3. Nenaudoti iš Svetainės ar jos Administratoriaus gautos informacijos neteisėtiems veiksmams atlikti;
4. Nesijungti prie Svetainės bet kokiu automatizuotu būdu ir neimti informacijos iš/per Svetainės naudojantis automatizuotu būdu.
5. Nekaupti iš/per Svetainės gautos informacijos, nesisteminti informacijos į jokias duomenų bazes siekiant informaciją parduoti ar viešai platinti tretiems asmenims;
6. Svetaine naudotis tik tokiu būdu, kuris negali sukelti pavojaus Svetainės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine.
7. Prie svetainės Turinio pateikti tik tokius komentarus, kurie susiję su svetainės Turiniu. Už pateiktą komentarą visiškai ir individualiai atsako Vartotojas. Vartotojas įsipareigoja netalpinti komentarų kuriuose:
1. Pateikiami žinomai melagingi teiginiai ir/ar informacija;
2. Žeminama fizinių ir juridinių asmenų garbė ir/arba orumas;.
3. Yra reklama.
8. Sutinka gauti UAB ACC Distribution naujienlaiškius, jei vartotojas yra pažymėjęs varnelę prie Naujienlaiškių užsakymo ir įvedęs savo el.pašto adresą.

4.3. Administratorius įsipareigoja:
1. Administruoti Svetainę ir, atsižvelgiant į šių Taisyklių nuostatas, sudaryti sąžiningiems Vartotojams galimybę naudotis Svetaine bei jos paslaugomis.
2. Dėti visas pastangas nepertraukiamam ir tinkamam Svetainės darbui užtikrinti, bei Svetainės gedimams operatyviai taisyti.
3. Gautus duomenis apie Vartotoją laikyti saugiai ir nenaudoti jų neteisietiems veiksmams atlikti, taip pat nesudaryti sąlygų tretiesiams asmenims jais pasinaudoti, nebent to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4. Tyčia neskleisti melagingos informacijos Svetainėje siekiant pakenkti Svetainės Vartotojams.
5. Tyčia nekenkti Vartotojams užteršiant Svetainėje esančią informaciją virusais ar kitomis priemonėmis galinčiomis kaip nors įtakoti Vartotojų kompiuterių ir jų programinės įrangos darbą.

4.4. Administratorius turi teisę:
1. Keisti Svetainės teikiamos informacijos turinį ir formą.
2. Keisti šias Svetainės naudojimosi Taisykles.
3. Pagal poreikį perleisti savo teises ir pareigas, susijusias su šiose Taisyklėse nurodytų tikslų vykdymu, kylančias iš Taisyklių ir Svetainės administravimo tretiesiems asmenims be Vartotojo sutikimo.
4. Be papildomo įspėjimo ištrinti Vartotojų pateiktus komentarus, jei juose žeminama juridinių ar fizinių asmenų garbė ir/arba orumas, pateikiami žinomai melagingi teiginiai ir/ar informacija, yra reklama, komentarai nesusiję su Svetainės Turiniu ar kitais atvejais jei taip nusprendžia Administratorius;
5. Be papildomo įspėjimo Vartotojams apriboti galimybę naudotis arba visiškai neleisti naudotis Svetaine, jei nustatomi naudojimo Taisyklių pažeidimai.

5. Kitos šalių atsakomybės
5.1. Administratorius atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šiose Taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuotse tinkamą vykdymą.
5.2. Administratorius garantuoja, kad visos jo teikiamos paslaugos yra teisėtos ir atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatas.
5.3. Svetainėje gali būti skelbiamos nuorodos į kitus tinklapius arba informacija iš kitų tinklapių, kurie priklauso ir yra administruojami ne Administratoriaus. Tokios nuorodos ir informacija yra publikuojamos tik Vartotojų patogumui. Administratorius nekontroliuoja šių svetainių ir jų turinio ir atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės už šiuos tinklapius ir informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, svetainių saugumą, jose skelbiamos informacijos turinį bei formą.
5.4. Administratorius tik sudaro techninę galimybę Vartotojams šalia svetainės Turinio pateikti komentarus, susijusius su svetainės Turiniu. Už pateiktą komentarą visiškai ir individualiai atsako Vartotojas.
5.5. Administratorius neatsako už jokius Svetainės veiklos sutrikimus, kurie nebuvo tyčia įtakoti Administratoriaus. Jokie Vartotojų ir/ar trečiųjų asmenų dėl Svetainės laikino sutrikimo patirti nuostoliai nebus Administratoriaus atlyginami.
5.6. Vartotojas visa apimtimi atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šiose Taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose tinkamą vykdymą.
5.7. Vartotojas įsipareigoja atlyginti visus Administratoriaus ir/arba trečiųjų asmenų nuostolius, kilusius ir/ar galimai kilsiančius dėl Vartotojo veiksmų ir/arba neveikimo pažeidžiant šias taisykles.
5.8. Vartotojui pažeidus Taisyklių 4.2. Administratorius turi teisę kreiptis į Teismą su tikslu nustatyti ir atlyginti žalą priklausomai nuo jos pobūdžio ir apimties.

6. Kitos sąlygos
6.1. Jeigu Vartotojas su Administratoriumi yra sudaręs kitas sutartis, kuriose analogiški santykiai reglamentuojami kitaip, tai tų sutarčių nuostatos bus laikomos antrinėmis Taisyklių atžvilgiu, išskyrus atvejus kai prie tam tikrų Taisyklių nuostatų nurodyta priešingai.
6.2. Svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Administratoriaus veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Sutartinis Teismingumas nustatomas pagal Administratoriaus buveinės vietą.